Pamahalaan pagdating ng mga amerikano

Bukod sa matrikula, libre rin ang mga aklat, lapis at papel.Kaugnay pa nito, nagpalabas din ang mga Amerikano ng kautusan na maaring ikulong ang mga magulang na hindi pinapapasok ang kanilang mga anak sa paaralan.Sa simula, mga sundalong Amerikano muna ang nagsilbing unang guro na kalaunan ay napalitan ng mga gurong galing sa America.

Noong 1903, nagpadala ng mga Pilipinong iskolar ang pamahalaang kolonyal sa America.

jyqwertyuiop[asdfghjlkxvcmb,m1489876598765984798aej987j8j798w7787hrfh498er Potang ina lang pramis ng mga Amerikano.

Nakakapunyeta lang sila kasi mababaho ang amoy nila lalo na kapag tumataas ng mga kamay.

Duty – Tungkulin ng bawat mamamayang Amerikano na sumuporta at maglingkod sa patakaran sa pagpapalawak ng Estados Unidos.

Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

Search for pamahalaan pagdating ng mga amerikano:

pamahalaan pagdating ng mga amerikano-66pamahalaan pagdating ng mga amerikano-84pamahalaan pagdating ng mga amerikano-18pamahalaan pagdating ng mga amerikano-77

Mararamdaman ang epekto ng pananakop ng mga Amerikano sa Sistema ng pampublikong edukasyon na itinayo nito sa bansa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pamahalaan pagdating ng mga amerikano”